Цмумдцнйа тарихинин дащи шяхсиййяти, Азярбайъан …- хашааны pdf дизайны зориулалттай шумуул цацах систем ,Цмумдцнйа тарихинин дащи шяхсиййяти, Азярбайъан халгынын гуртулуш мцбаризясинин галибиГЕРОНТОЛОГИЯДА ХАМШИРАЛИК ИШИ2 Тузувчилар: Тоиров Э.С.-1-УАШ тайёрлаш терапия кафедраси мудири, тиббиёт фанлари доктори, доцент, Латипова В.Г.-1-УАШ тайёрлаш терапия кафедра доценти, Ишонкулова Н.Зиннатуллина Гульшат Хабировна исследовательский АН ...

159 Байгузиных является именно Майпарваз. Автор подробно описывает свою ге-роиню: «Гаять үткен, акыллы хатын, искиткеч уңган.

Нийлүүлэгчтэй холбоо бариарай  WhatsApp

Э И Р И Ш - Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti

4 Э И Р И Ш Эеолоэийа чох гядим, дярин мязмунлу, ъямиййятин файдалы газынтыларла тямин олунмасы йолларыны эюстярян елмдир.

Нийлүүлэгчтэй холбоо бариарай  WhatsApp